Preview

Epilepsy and paroxysmal conditions

Advanced search

Search


Order results by:     
 
Issue Title
 
Vol 11, No 1 (2019) Additional options for non-pharmacological treatment of epilepsy Abstract  similar documents
O. M. Oleynikova, A. A. Sarapulova, G. N. Avakyan
 
Vol 3, No 4 (2011) EPILEPSY AND PINEAL HORMONE: CURRENT STATE OF THE PROBLEM Abstract  similar documents
O. M. Oleynikova, E. N. Kareva, M. A. Bogomazova, G. G. Avakyan, Yu. V. Lagutin, G. N. Avakyan
 
Vol 9, No 4 (2017) CHRONOBIOLOGY OF EPILEPSY: SEASONAL VARIATIONS IN BIRTH RATES Abstract  similar documents
O. M. Oleynikova, A. A. Savenkov, G. G. Avagyan, M. A. Bogomazova, G. N. Avakyan
 
Vol 3, No 2 (2011) POSSIBILITIES OF APPLICATION THE PROLONGED FORM VALPROIC ACID AND ANTIOXIDANT IN SECONDARYGENERALIZED SEIZURES (clinical and experimental investigation) Abstract  similar documents
G. G. Avakyan, L. N. Nerobkova, O. M. Oleynikova, T. A. Voronina, G. N. Avakyan, E. I. Gusev
 
Vol 10, No 1 (2018) CLINICAL, NEURO-PHYSIOLOGICAL AND NEURO-VISUAL ANALYSIS OF ADULT PATIENTS WITH FOCAL EPILEPSY AND ABNORMALITIES OF CARDIAC RHYTHM AND CONDUCTION IN THE ICTAL PERIOD Abstract  similar documents
Y. V. Rubleva, R. A. Teryan, G. G. Avakyan, A. A. Savenkov, Y. V. Solomatin, O. M. Oleynikova, A. M. Teplysheva, M. B. Mironov, T. M. Krasilshchikova, S. G. Burd
 
Vol 6, No 2 (2014) THE USE OF TOPIRAMATE FOR EPILEPSY TREATMENT IN CHILDREN Abstract  similar documents
M. R. Kremenchugskaya, O. V. Globa, L. M. Kuzenkova
 
Vol 15, No 2 (2023) Post-stroke epileptic seizures: risk factors, clinical presentation, principles of diagnosis and treatment Abstract  similar documents
O. A.M. Al-Sahli, L. М. Tibekina, O. P. Subbotina, V. V. Flud
 
Vol 8, No 1 (2016) VIDEO-EEG-MONITORING IN DIAGNOSIS OF MYOCLONIC ABSENCES Abstract  similar documents
M. B. Mironov, K. Yu. Mukhin, M. O. Abramov, M. Yu. Bobylova, T. M. Krasilschikova, A. S. Petrukhin
 
Vol 13, No 4 (2021) Assessing efficacy and tolerability of lamotrigine (Sazar®) in therapy of female idiopathic generalized epilepsy: a multicenter study Abstract  similar documents
M. V. Barkhatov, I. S. Bakhtin, O. V. Belyaev, M. A. Yamin
 
Vol 6, No 1 (2014) CLINICAL AND EEG CHARACTERISTICS OF THE EARLY ONSET BENIGN CHILDHOOD OCCIPITAL EPILEPSY (PANAYOTOPOULOS SYNDROME) Abstract  similar documents
M. R. Kremenchugskaya, L. M. Kuzenkova, O. V. Globa, A. A. Buksh
 
Vol 6, No 4 (2014) THE BASIC REGULATOR OF THE CIRCADIAN SYSTEM IN EPILEPSY Abstract  similar documents
G. N. Avakyan, O. M. Oleinikova, E. N. Kareva, M. A. Bogomazova
 
Vol 5, No 4 (2013) ICTAL EEG IN A PATIENT WITH ROLANDIC EPILEPSY. CASE STUDY Abstract  similar documents
I. V. Volkov, E. M. Stasyshina, O. K. Volkova
 
Vol 8, No 3 (2016) EPILEPSY ASSOCIATED WITH EPILEPTIC EYELID MYOCLONIA WITH OR WITHOUT ABSENCES Abstract  similar documents
M. B. Mironov, M. Yu. Bobylova, M. O. Abramov, T. M. Krasilshchikova, A. N. Zavadenko, I. O. Shchederkina, А. S. Petrukhin
 
Vol 9, No 2 (2017) DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF EPILEPTIC SEIZURES IN CRYPTOGENIC FOCAL FRONTAL LOBE EPILEPSY VERSUS PSYCHOGENIC NON-EPILEPTIC PAROXYSMS (A CASE REPORT) Abstract  similar documents
N. V. Chebanenko, M. B. Mironov, S. G. Burd, O. I. Kudrayvtzeva, M. N. Sarzhina, M. M. Gunchenko, T. M. Krasilshikova, T. T. Batysheva
 
Vol 5, No 1 (2013) ДЕТСКАЯ КОНСУЛЬТАТИВНАЯ НЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ПРИ МОРОЗОВСКОЙ БОЛЬНИЦЕ Abstract  similar documents
S. V. Trepilets, V. M. Trepilets, I. O. Schederkina, I. E. Koltunov
 
Vol 10, No 3 (2018) Etiologies of neonatal seizures in infants of different gestational age Abstract  similar documents
A. N. Zavadenko, M. I. Medvedev, M. G. Degtyareva, S. O. Rogatkin, N. N. Zavadenko
 
Vol 5, No 2 (2013) FEJERMAN SYNDROME (BENIGN NONEPILEPTIC MYOCLONUS OF INFANCY) Abstract  similar documents
M. B. Mironov, V. Iu. Nogovitsyn, M. O. Abramov, E. A. Dobrovskaya, N. E. Kvaskova, K. Yu. Mukhin
 
Vol 7, No 4 (2015) MELATONIN AND EPILEPSY: ANALYSIS OF INFLUENCE OF PLANETARY GEOMAGNETIC FACTORS Abstract  similar documents
O. M. Oleinikova, E. N. Kareva, G. G. Avakyan, M. A. Bogomazova, G. N. Avakyan
 
Vol 7, No 2 (2015) SCIENTIFIC ANALYSIS CINEMATIC IMAGE EPILEPSY PATIENTS Abstract  similar documents
M. M. Odinak, I. V. Litvinenko, V. A. Mikhailov, M. Yu. Prokudin, M. V. Selihova, V. O. Blinov, Ya. B. Skiba, T. V. Kosareva
 
Vol 13, No 2 (2021) Breach-rhythm Abstract  similar documents
M. B. Mironov, S. D. Burd, N. V. Kukina, Yu. V. Rubleva, O. O. Kordonskaya, I. V. Senko, A. V. Yurchenko, M. A. Bogomazova, R. T. Tairova, Kh. A. Dzhabrailova
 
Vol 5, No 3 (2013) EPILEPSY FROM THE 19TH CENTURY SCIENTIST’S PERSPECTIVE Abstract  similar documents
M. M. Odinak, D. E. Dyskin, M. Yu. Prokudin, S. N. Bazilevich, Ya. B. Skiba, T. V. Kosareva, A. I. Berezin, O. V. Dmitriev
"... of the hypothesis of «convulsive center», and the role of V.M. Bekhterev and his students in establishing the role ..."
 
Vol 4, No 4 (2012) UNDIFFERENTIATED EPILEPTIC AURA IN CHILDREN Abstract  similar documents
M. R. Kremenchugskaya, E. I. Barletova, O. V. Globa, L. Yu. Glukhova, K. Yu. Mukhin
 
Vol 10, No 1 (2018) MUSICOGENIC EPILEPSY. A REVIEW OF THE LITERATURE AND A CASE REPORT Abstract  similar documents
V. O. Generalov, T. R. Sadykov, Yu. V. Kazakova, A. M. Yugay, A. B. Orehov
 
Vol 7, No 2 (2015) NEUROLOGICAL PAROXYSMAL DISORDERS IN CHILDREN WITH HYPOGLYCEMIA IN CONGENITAL HYPERINSULINISM: POLYMORPHISM OF CLINICAL IMPLICATIONS Abstract  similar documents
I. O. Shchederkina, M. A. Melikyan, A. N. Zavadenko, E. V. Kozlova, N. N. Zavadenko
 
Vol 1, No 1 (2009) VISUAL EVOKED POTENTIALS OF SICK INFANTS WITH EPILEPSY Abstract  similar documents
V. P. Zykov, I. M. Mosin, D. L. Safronov, E. B. Izumova, I. L. Stepanishev, O. A. Voronenko
 
Vol 11, No 4 (2019) The use of intraoperative ultrasound in patients with focal cortical dysplasia: preliminary observations Abstract  similar documents
A. A. Sufianov, S. V. Mirhaydarov, Yu. A. Yakimov, O. M. Klimenko, A. A. Skripnikov, S. Z. Stefanov, O. N. Sadykova, R. S. Talybov, R. A. Sufianov
 
Vol 7, No 2 (2015) CLINICAL CASE OF PREGNANT PATIENT WITH TEMPORAL EPILEPSY AND MYOCLONIC EPILEPTIC SEIZURES Abstract  similar documents
V. O. Generalov, T. R. Sadykov, N. I. Klimenchenko, A. M. Yugay, Yu. V. Kazakova, E. V. Tsalagova, O. V. Shetikova
 
Vol 10, No 4 (2018) Epilepsy combined with Wolf-Hirschhorn syndrome: a literature review and description of clinical cases Abstract  similar documents
M. B. Mironov, N. V. Chebanenko, S. O. Ayvazyan, S. A. Vladimirova, K. V. Osipova, S. G. Burd, Yu. V. Rubleva, T. M. Krasilshchikova, V. G. Bychenko
 
Vol 3, No 3 (2011) EXPERIENCE OF USING LAKOSAMID IN VARIOUS FORMS OF EPILEPSY (The results of observational study in city outpatient health care chain of Moscow) Abstract  similar documents
I. Yu. Artyomova, O. L. Badalyan, M. A. Bogomazova, I. I. Zhuravleva, A. M. Ismailov, E. G. Komelkova, L. N. Lesinker, O. V. Otcheskaya, S. V. Petrov, Yu. V. Solomatin, A. M. Teplysheva, T. N. Vdovichenko, E. A. Khromykh, A. S. Chukanova, A. V. Lebedeva, S. G. Burd, A. N. Boyko
 
Vol 4, No 4 (2012) EXPERIENCE OF TREATMENT WITH GENERIC LAMOTRIDJIN IN DIFFERENT FORMS OF EPILEPSY (The results of focus observation in out-patient clinics network of Moscow city public healthcare services) Abstract  similar documents
O. L. Badalyan, M. A. Bogomazova, I. I. Zhuravleva, A. M. Ismailov, . ., E. G. Komelkova, L. N. Lesinker, Yu. I. Logvinov, O. V. Otcheskaya, S. V. Petrov, Yu. V. Solomatin, A. M. Teplysheva, T. N. Udovuchenko, A. E. Khromykh, A. S. Chukanova, A. V. Lebedeva, S. G. Burd, A. N. Boiko
 
Vol 4, No 2 (2012) EXPERIENCE OF PROLONGED VALPROATE USE IN ADULT PATIENTS WITH FOCAL FORMS OF EPILEPSY (RESULTS OF OBSERVATION HELD IN OUT-PATIENT CLINICS OF MOSCOW) Abstract  similar documents
S. G. Burd, A. V. Lebedeva, I. Yu. Artyomova, O. L. Badalyan, M. A. Bogomazova, I. I. Zhuravlyeva, A. M. Ismailov, E. G. Komelkova, L. N. Lesinker, Yu. I. Logvinov, O. V. Otcheskaya, S. V. Petrov, Yu. V. Solomatin, A. M. Teplysheva, T. N. Vdovichenko, E. A. Khromykh, A. S. Chukanova, A. N. Boiko
 
Vol 10, No 1 (2018) CELL THERAPY OF EPILEPSIA. CLINICAL AND IMMUNOLOGICAL ASPECTS Abstract  similar documents
T. V. Dokukina, M. P. Potapnev, S. M. Kosmacheva, F. P. Hlebokazov, E. L. Slobina, T. S. Golubeva, N. N. Misjuk, M. V. Mahrov, I. V. Shamruk, P. P. Korolevich, A. I. Martynenko, I. V. Bychenko, T. O. Bud’ko
 
Vol 6, No 4 (2014) LEVETINOL IN COMPLEX TREATMENT OF FOCAL EPILEPSY (EXPERIENCE OF EPILEPTOLOGIST IN OUTPATIENT NETWORK, MOSCOW) Abstract  similar documents
G. G. Avakyan, M. A. Bogomazova, I. I. Zhuravleva, A. M. Ismailov, E. G. Komelkova, L. N. Lesinker, Yu. I. Logvinov, O. V. Otcheskaya, S. V. Petrov, Yu. V. Rubleva, Yu. V. Solomatin, A. M. Teplysheva, T. N. Udovychenko, E. A. Chromich, R. K. Shichkerimov, M. M. Shomachowa
 
Vol 4, No 4 (2012) EXPERIENCE OF TREATMENT OF DIFFERENT FORMS OF EPILEPSY WITH GENERIC TOPIRAMATE (The results of focus observation in out-patientclinics network of Moscow city public healthcare services) Abstract  similar documents
O. L. Badalyan, M. A. Bogomazova, I. I. Zhuravleva, A. M. Ismailov, E. G. Komelkova, L. N. Lesinker, Yu. I. Logvinov, O. V. Otcheskaya, S. V. Petrov, Yu. V. Solomatin, A. М. Teplysheva, T. N. Udovuchenko, E. A. Khromykh, A. S. Chukanova, A. V. Lebedeva, S. G. Burd, A. N. Boiko,
 
Vol 5, No 1 (2013) EXPERIENCE GENERIC VALPROATE IN ADULTS WITH FOCAL EPILEPSY (RESULTS THE OBSERVATIONS IN MOSCOW HEALTH FACILITY OUTPATIENT NETWORK) Abstract  similar documents
I. Yu. Artemova, O. L. Badalyan, M. A. Bogomazova, I. I. Zhuravleva, A. . Ismailov, E. G. Komelkova, L. N. Lesinker, Yu. I. Logvinov, O. V. Otcheskaya, S. V. Petrov, A. A. Savenkov, Yu. V. Solomatin, A. M. Teplysheva, T. N. Vdovichenko, E. A. Chromich, A. C. Chukanova, A. V. Lebedeva, S. G. Burd, A. N. Boyko
 
Vol 14, No 2 (2022) Stereoelectroencephalography in pre-surgical evaluation of patients with drug-resistant focal epilepsy Abstract  similar documents
A. S. Balatskaya, N. V. Pedyash, A. L. Golovteev, N. A. Kalybaeva, N. P. Utyashev, M. A. Odeniyazova, O. Yu. Bronov, A. A. Zuev
 
Vol 14, No 2 (2022) The role of glutamine synthetase expression and cystine/glutamate transporter (SLC7A11, xCT) in epilepsy pathogenesis of patients with supratentorial brain gliomas Abstract  similar documents
M. Yu. Prokudin, B. V. Martynov, A. I. Yakovenko, I. V. Litvinenko, V. Yu. Lobzin, D. V. Svistov, V. S. Chirskiy, K. A. Chemodakova, O. А. Klitsenko
 
Vol 8, No 3 (2016) ELECTROPHYSIOLOGICAL AND NEUROCHEMICAL STUDIES OF THE MECHANISMS OF THE ANTICONVULSANT EFFECT OF THE NEW ORIGINAL COMPOUND GIZH-298 Abstract  similar documents
S. A. Litvinova, T. A. Voronina, V. S. Kudrin, I. O. Gaydukov, L. N. Nerobkova, M. B. Pisclova, G. G. Avakyan, L. А. Zhmurenko
 
Vol 8, No 4 (2016) NON EPILEPTIC PAROXYSMAL EVENTS IMITATING EPILEPSY IN CHILDREN Abstract  similar documents
S. O. Aivazyan
 
Vol 4, No 2 (2012) FOCAL CORTICAL DYSPLASIA: ALGORITHM OF PREOPERATIVE EXAMINATION Abstract  similar documents
S. O. Ayvazyan
 
Vol 10, No 1 (2018) COMORBIDITY IN HEMICONVULSION-HEMIPLEGIA-EPILEPSY SYNDROME IN CHILDREN Abstract  similar documents
S. O. Ayvazyan
 
Vol 6, No 3 (2014) PARAMETERS OF BLINK REFLEX AND EVOKED BRAIN POTENTIALS ON ESTIMATION OF REPETITIVE TRANSCRANIAL MAGNETIC STIMULATION EFFECTIVITY AT EPILEPSY Abstract  similar documents
O. V. Kistsen
 
Vol 6, No 1 (2014) OCCIPITAL EPILEPSY IN CHILDREN: DIAGNOSTIC FEATURES AND TACTICS Abstract  similar documents
I. O. Shchederkina
 
Vol 2, No 4 (2010) EXPERIMENTAL AND CLINICAL EPILEPTOLOGY Abstract  similar documents
G. N. Avakyan, O. L. Badalyan, S. G. Burd, Е. А. Valdman, Т. А. Voronina, L. N. Nerobkova, Е. V. Krikova, G. G. Аvakyan, A. S. Chukanova, M. I. Stoyko, А. А. Savenkov
 
Vol 13, No 1S (2021) Facial neurology: paroxysmal neuralgia (a contribution by Professor Karlov) Abstract  similar documents
O. O. Yanushevich, S. A. Rabinovich
 
Vol 11, No 2 (2019) Restrictions on the use of valproate in female patients of reproductive age: the updated recommendations based on recent clinical data Abstract  similar documents
G. N. Avakyan, D. V. Blinov, G. G. Avakyan, E. S. Akarachkova, S. G. Burd, P. N. Vlasov, K. V. Voronkova, V. I. Guzeva, I. A. Zhidkova, E. A. Katunina, D. I. Korabelnikov, A. V. Lebedeva, L. V. Lipatova, E. A. Morozova, O. M. Oleinikova, I. G. Rudakova
 
Vol 11, No 1 (2019) Pathogenesis of drug resistant epilepsy Abstract  similar documents
S. M. Malyshev, T. M. Alekseeva, W. A. Khachatryan, M. M. Galagudza
 
Vol 4, No 1 (2012) THE FEATURES OF SEIZURES WHICH OCCUR AS THE RESULT OF A TRAUMATIC BRAIN INJURY IN THE PATIENTS WITH CHIARI MALFORMATION TYPE I Abstract  similar documents
M. R. Yarmukhametova
 
Vol 10, No 2 (2018) Antiepileptic pharmacotherapy is the leading factor in the induced pathomorphosis of epilepsy Abstract  similar documents
M. G. Amirkhanian
"... ); among them, 37 (41%) men (M) and 54 (59%) women (W). At the time of the first visit, 82 (90%) of  them ..."
 
Vol 8, No 4 (2016) PERAMPANEL IN THE TREATMENT OF REFRACTORY EPILEPSY IN EVERYDAY CLINICAL PRACTICE IN ADOLESCENTS Abstract  similar documents
S. G. Burd, M. B. Mironov, M. M. Gunchenko, M. N. Sarzhina
 
1 - 50 of 219 Items 1 2 3 4 5 > >> 

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default articles containing any term in the query are returned (i.e., OR is implied)
  • Make sure that a word exists in an article by prefixing it with +; e.g., +journal +access scholarly academic
  • Combine multiple words with AND to find articles containing all terms; e.g., education AND research
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g., online -politics or online NOT politics
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing". Hint: Quoting Chinese or Japanese words will help you to find exact word matches in mixed-language fields, e.g. "中国".
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal AND conference) NOT theses)