Preview

Epilepsy and paroxysmal conditions

Advanced search

REVEALING OF RISK FACTORS SYMPTOMATIC EPILEPSY AT SECONDARY ENCEPHALITIS

Full Text:

Abstract

Abstract: were investigated 79 children with consequences of secondary encephalitis, 41 of them with symptomatic epilepsy and 38 without seizures. Was revealed most significant risk factors of symptomatic epilepsy, where importance ones was unfavorable perinatal background and hereditary fatality of children by epileptic conditions and psychological diseases.

About the Authors

Yo. N. Madjidova
Tashkent pediatric medical institute
Uzbekistan


A. E. Khalilova
Tashkent pediatric medical institute
Uzbekistan


N. R. Sharipova
Tashkent pediatric medical institute
Uzbekistan


References

1. Blinov D.V., Sandukovskaya S.I. Epilepsiya i paroksizmal’nye sostoyaniya. 2010; 4: 12-22.

2. Blinov D.V. Akusherstvo, ginekologiya i reproduktsiya. 2011; 2: 5-12.

3. Blinov D.V. Akusherstvo, ginekologiya i reproduktsiya. 2012; 3: 34-38.

4. Guzeva V.I., Guzeva V.V., Guzeva O.V. The main etiopathogenic factors and their importance in the clinic, prognosis and treatment of epilepsy in children. Epilepsy [Osnovnye etiopatogeneticheskie faktory i ikh znachenie v klinike, prognoze i lechenii epilepsii u detei.Epilepsiya] SPb. 2010; 263-322.

5. Guzeva V.I. Epilepsy and non-epileptic paroxysmal states in children [Epilepsiya i ne epilepticheskie paroksizmal’nye sostoyaniya u detei]. Moscow. 2007; 568 s.

6. Zenkov L.R. Clinical epileptology (with elements of neurophysiology). Guide for physicians [Klinicheskaya epileptologiya (s elementami neirofiziologii). Rukovodstvo dlya vrachei]. Moscow. 2010; 408 s.

7. Zenkov L.R. Clinical electroencephalography with elements epileptology [Klinicheskaya elektroentsefalografiya s elementami epileptologii]. Moscow. 2002; 185-195.

8. Kritskaya Yu.A., Shnaider N.A., Shirshov Yu.A. Epilepsiya i paroksizmal’nye sostoyaniya. 2012; 1: 23-28.

9. Madzhidova E.N., Rakhimbaeva G.S., Azizova R.B. Epilepsiya i paroksizmal’nye sostoyaniya. 2014; 1: 15-18.

10. Makatsariya A.D., Akin’shina S.V., Bitsadze V.O. Akusherstvo, ginekologiya i reproduktsiya. 2014; 1: 54-59.

11. Mamatkulov B.M., La Mort, Rakhmanova N. Clinical epidemiology of evidence-based medicine. Tashkent [Klinicheskaya epidemiologiya osnovy dokazatelnoi meditsiny]. Tashkent. 2008; 363 s.

12. Mukhin K.Yu., Petrukhin A.C. Epilepsy. Definition, classification. Epilepsy: Atlas electro-clinical diagnosis [Epilepsiya. Opredelenie, klassifikatsiya. Epilepsiya: Atlas elektro-klinicheskoi diagnostiki]. Moscow. 2004; 389-406.

13. Petrukhin A.C. Epilepsy: frequency in the population and the risk factors for its development. Proc .: Petruhin A.C. (eds.), Mukhin K.Y., Blagosklonova N.K., A.A. Alihanov Epileptology Childhood: A Guide for Physicians [Epilepsiya: chastota v populyatsii i faktory riska ee razvitiya. V kn.: Petrukhin A.C. (red.), Mukhin K.Yu., Blagosklonova N.K., Alikhanov A.A. Epileptologiya detskogo vozrasta: Rukovodstvo dlya vrachei]. Moscow. 2000; 44-62.

14. Serpik V.G. Farmakoekonomika. Sovremennaya farmakoekonomika i farmakoepidemiologiya.2009; 2: 9-14.

15. Filippovich N.F., Stakheiko N.V. Epilepsiya i paroksizmal’nye sostoyaniya.2014; 2: 34-38.

16. Thomas R. Genton R. Wolf R. In: J. Roger et al. (eds). Epileptic sundromes in infancy, childhood and adolescence. London. 2002; 335-355.

17. Freitag C.M., May T.W., Pfafflin M. et al. Incidence of epilepsies and epileptic syndromes in children and adolescents: a population-based study in Germany. Epilepsy. 2001; 42: 979-985.


Review

For citations:


Madjidova Y.N., Khalilova A.E., Sharipova N.R. REVEALING OF RISK FACTORS SYMPTOMATIC EPILEPSY AT SECONDARY ENCEPHALITIS. Epilepsy and paroxysmal conditions. 2014;6(4):50-54. (In Russ.)

Views: 423


ISSN 2077-8333 (Print)
ISSN 2311-4088 (Online)