Preview

Epilepsy and paroxysmal conditions

Advanced search
Fullscreen

For citation:


Lebedeva A.V., Burd S.G., Vlasov P.N., Ermolenko N.A., Zhidkova I.A., Zyryanov S.K., Kovaleva I.Yu., Naskhletashvili D.R., Perunova N.Yu., Rudakova I.G., Shikhkerimov R.K., Yamin M.A. Treatment of epilepsy associated with primary and metastatic brain tumors. Epilepsy and paroxysmal conditions. 2021;13(3):286-304. (In Russ.) https://doi.org/10.17749/2077-8333/epi.par.con.2021.099

Views: 134


ISSN 2077-8333 (Print)
ISSN 2311-4088 (Online)