Preview

Epilepsy and paroxysmal conditions

Advanced search
Fullscreen

For citations:


Prokudin M.Yu., Martynov B.V., Yakovenko A.I., Litvinenko I.V., Lobzin V.Yu., Svistov D.V., Chirskiy V.S., Chemodakova K.A., Klitsenko O.А. The role of glutamine synthetase expression and cystine/glutamate transporter (SLC7A11, xCT) in epilepsy pathogenesis of patients with supratentorial brain gliomas. Epilepsy and paroxysmal conditions. 2022;14(2):204-213. (In Russ.) https://doi.org/10.17749/2077-8333/epi.par.con.2022.118

Views: 174


ISSN 2077-8333 (Print)
ISSN 2311-4088 (Online)